مسائل مربوط به علوم اجتماعی
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استاد راهنما : آقای مهدی عامری

نگارنده : صغری حسن زاده

چکیده:

اغلب صاحب نظران برآنمند که تشکیل هویت فرآیندی است که در تمام حلول زندگی ادامه دارد اما به سبب زایندگی و خلاقیت و نیاز استقلال دوره نوجوانی تکوین هویت در این دوره اهمیت ویژه ای برخوردار است جو ان در عصر حاضر با تضادها و بحران های متفاوتی روبه رو می شود و ممکن است در برخورد با این مو ارد برای مدتی دچار تزلزل در تصمیم گیری ، سردرگمی و بی ثباتی گردد ، شناخت این وضعیت و برخورد هوشمندانه با آن موجب می شود که فرد از خود آگاهی یافته ، تعارض های موجود را کاهش داده و بهتر بتواند تعهدات و الزامات زندگی خود پذیرا شود . و روش تحقیق به صورت پیمایش و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای بوده و ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه و به صورت دستی بوده و جامعه آماری در شهر قزوین و نمونه ای مرکب بر 50 نفر از زنان و مردان متاهل و مجر و با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد و در تجزیه و تحلیل دو متغیره ، متغیرهای (مستقل) وضعیت ازدواج ، بیکاری و میزان تحصیلات و دینداری رابطه معنی دار با متغیر وابسته (بحران هویت در جوانان) نشان داده اند .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما:جناب آقاي عامري

نام محقق:ثريا عزيزجلفا

چكيده:

درتحقيق حاضربا استفاده از روش تصادفي يك نمونه40 نفري ازكودكان كار وخيابان كه همگي پسرهستند انتخاب شده و با استفاده از روش پرسشنامه ومصاحبه مورد بررسي قرارگرفته اند.هدف اصلي اين مطالعه بررسي وضعيت كودكان كار و خيابان در تهران و عوامل و علل تشديد كننده اين پديده مي باشد منظور از كودكان كار در اين تحقيق افرادي هستند كه18 سال تمام و كمتر سن دارند و بيرون از خانه و در خيابان به صورت دائم و موقت مشغول به كارند.براي توصيف و تبيين اين پديده پس از بررسي مباني و مدل نظري و مشخص ساختن متغير هاي مستقل و وابسته از نظريات جامعه شناساني چون پارسونزو مرتون و ... و هم چنين مدير اجرايي دفتر بين المللي كار استفاده شده است.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استاد راهنما: مهدی عامری

پژوهشگر:رقیه فریدفر

چكيده :

بزهكاري نوجوانان با تأثيرات منفي احساسي و فيزيكي و اقتصادي كه در سراسر جامعه دارد . يكي از مهمترين مسائل اجتماعي ايران است . مطالعه بزهكاري نوجوانان در ايران ازاهميت خاصي برخوردار است . هدف اين تحقيق يافتن علل عمده بزهكاري نجوانان (كانون اصلاح و تربيت شامل دزدي ، خشونت و ... در شهر قزوين است كه در ان براي تبيين مسئله مورد نظر جمعا 8 هدف و فرضيه مورد مطالعه قرار گرفته در سطح فرد و عام مي باشند . روش مورد استفاده روش پيمايشي است و در آن ازتكنيك پرسشنامه براي جمع آوري اطلاعات استفاده گرديده است . تعداد نمونه امري 75 نفر است كه به روش نمونه گيري انتخاب شده اند . تكنيك تجزيه و تحليل آماري نيز استفاده از آمار توصيفي شامل اندازه هاي گرايش مركزي و پراكندگي ،ضريب پيرسون و دگرسيون و آمار استنباطي شامل آزمونهاي fو t  مي باشد . در اين تحقيق متغير وابسته بزهكاري و كجرفتتاري نوجوانان است . متغيرهاي مستقل نيز شامل فقدان منزلت اجتماعي نوجوانان ،فقدان موفقيت مالي ، وابستگي به ديگران ،ميزان خشونت در خانواده ،احساس وظيفه ،معاشرت ،دوستان بزهكار ، مشاركت در فعاليت هاي اجتماعي و طبقه اجتماعي مي باشد .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استاد راهنما: مهدی عامری

پژوهشگر:فاطمه کلهر  

چکیده:

هر چند در جامعه امروز آن طوری کودک آزاری جا نیفتاده اما عوامل چندی این مساله مهم را گوشزد می کند. از جمله عوامل مشکلات روحی و روانی کودک مشکلات آینده نامعلوم از جمله به طرف دوستان ناباب کشانده شدن، معتاد بیکار بودن ایجاد می کند که این مسئله هر چند ناچیز بیشتر از طرف ارگانهای دولتی و غیر دولتی مورد توجه قرار می گیرد.هدف اصلی این تحقیق شناخت کودک آزاری و عوامل موثر در سطح جامعه مهم ترین سوال پژوهش مورد نظر مطرح است، روش تحقیق مورد استفاده برای بررسی موضوع مورد نظر  - سوالات به صورت روش پیمایشی و جامعه آماری مورد نظر عبارت است کلیه کودکان آزار دیده سطح استان قزوین.

خشونت: عبارت است از هر گونه رفتار عمدی بین افراد که احتمال آسیب جسمی یا روحی را به همراه داشته باشد.کودک: طبق آمار ارائه شده توسط سازمان بهداشت جهانی هر انسان کمتر از 18 سال کودک محسوب می شود.

کودک آزاری: طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی عبارت است از آسیب یا تهدید جسم و روان و یا سعات و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسئول هستند.

آزار جسمی: شامل اعمال زیر می باشد. زمانی که این اعمال مداوم و فراگیر و مکرر هستند و یا عمدی به یک کودک صدمه وارد می کنند.ضربه زدن ( زدن با یک وسیله )، هل دادن یا پرتاب، گاز گرفتن، سوزاندن با کبریت یا آب داغ یا سیگار و مواد آتش زا، حبس کردن یا بستن کودک، در رفتگی استخوانها و مفاصل، سیلی زدن و کشیدن مو، گرسنگی دادن، کوتاهی کردن در تأمین غذا.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما:عامری                                             

 تدوین:نسرین شیخ محمدی  

 چکیده:                                                                  

مدرنیته یعنی چه؟ آیا نو شدن و امروز گی است یا جهشی است در تاریخ تمدن  انسانی؟ گذر از محدودیتهای سنت و تاریخ است یا گام نهادن به قلمرو حاکمیت انسان؟ آیا رویکردی است اخلاقی یا با آزادی های سیاسی اجتماعی یکی است؟ الگویی است فراهم آمده بر اساس بینشی اروپا محور یا با خرد باوری علمی و ابزاری به یک معنا میاید.کلمه مدرن معادل رایج و جاری و مرسوم و متداول و چیزی دارای خاستگاه و منشاء اخیر و معاصر می باشد سپس مدرن بودن به معنی امروزی بودن و زمان حال می باشد. لغت مدرن برای رجوع به زمان های حال و اخیر استفاده می شود در حالی که این لغت در تناقض با هر گونه زمان گذشته ای که زیاد از آن نگذشته باشد است و برای بیان یا مطرح کردن ویژگی به خصوص معاصر به کار می رود به عنوان مثال چیزهایی که به عنوان مدرن به آن ها رجوع می شود عبارتند از:قطعات موسیقی یا کار های هنری و اقسام طراحی لباس و وسایل خانه و راه های رفتار کردن که نیازی به تقسیم چیزی به غیر از اینکه به روز باشند را ندارند. همانطور که مدها وترجیحات تغییر می کنند چیزی که باید مدرن باشد نیز تغییر می کند. بنا براین پاسخ به این پرسش ها ممکن نیست مگر بر اساس نگرش انتقادی نسبت به مدرنیته نقادی روزگار مدرن به گفته هگل خود آگاهی مدرنیته است و به قول هیدلر شهامتی عظیم می طلبد:شجاعت پرسش از روزگارند.
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

  استاد راهنما:استادعامري

 پژوهشگر:زهرا آوخ

 چکیده:

يکي از موضوعات اساسي در برنامه ريزي هاي خرد وکلان اقتصادي کشور ها توجه به نيروي انساني است. نيروي انساني هر کشور از ابزار لازم و ضروري براي توسعه اقتصادي است و بدون داشتن نيروي انساني کارآمد و متخصص دستيابي به توسعه امري غير ممکن است.تحصيل يکي از مهمترين عوامل تاثير خانواده در روند اجتماعي شدن ميبا شد فرصت هاي تحصيلي برابر با مردان که قابل دسترسي براي زنان باشد بيش از هر عنصر ديگري در تغيير رفتار زنان موثر است وزنان به سطح بالايي از نقش اجتماعي خود پي مي برند مشاهدات نشان مي دهدکه زنان تحصيل کرده در يک سطح بالاتر،پاسخگوي نياز هاي خانواده هستند.زنان تحصيل کرده مي توانند نقش موثر وسازنده اي در جهت پيشبرد اهداف توسعه و سازندگي به عهده گيرند به جرأت ميتوان گفت بدون مشارکت زنان – زنان تحصيل کرده – در توسعه وحضور فعال آنان در تمامي زمينه ها ، رشد و پيشرفت سريع در کليه ابعاد امکان پذير نيست.امروزه شاغل بودن يکی از مسائلی است که در اجتماع مطرح است و زنان به علل گوناگون  به کار روی می آورند و حتی مجبور گشته اند علاوه بر مسئوليت های خود در خانه و تربيت فرزندان، مسئوليت های اجتماعی را نيز پذيرا گردند. در اينجاست که ما با قشری به عنوان «زنان شاغل» روبه رو می شويم. افرادی که در دو جبهه مهم يعنی جامعه و خانواده مشغول خدمت و انجام وظيفه می باشند.در گذشته، زن، غالبا نقش مادر و همسر را به عهده داشت و به انجام امور خانه می پرداخت. اگر هم در اموری مانند کشاورزی و دامداری و امثال آن شرکت داشت، دامنه چنين مشارکت هايي در حدی بسيار محدود و منحصر به تأمين نيازهای خانواده بود اما با تغيير شرايط اقتصادی و اجتماعی و پيچيده تر شدن تقسيم کار، امروزه زنان علاوه بر ايفای نقش های فوق، پذیرای مسئوليت های عمده تر نظير اشتغال در بيرون از خانه می باشند.منظور از اشتغال ،حرفه يا کار است که فرد در عوض آن حقوق يا خدمتی دريافت می کند.اشتغال زنان با پيشرفت جوامع، تغيير و تحول پيدا کرده است. ورود ماشين و صنعت بر اشتغال زنان اثر گذاشته و آنان را از مشاغل سنتی به سوی بخش های صنعتی سوق داده است.نيل به تعادل های اساسی جغرافيايي، افزايش مشارکت های آگاهانه سياسی و اجتماعی در برنامه ريزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، ريشه کن کردن بی سوادی و گسترش آموزش های فنی و حرفه ای با افزايش ميزان اشتغال زنان و مشارکت های اقتصادی آنان، رابطه تنگاتنگ و در هم تنيده دارد و همين طور بهبود الگوی معيشتی خانواده، نحوه تنظيم روابط درون خانواده و تربيت فرزندان از جمله مواردی است که ارتباط نزديک با ميزان سواد و تحصيلات و مشارکت های اقتصادی، سياسی و اجتماعی زنان در بيرون از خانوار دارد.زنان بايد در تصميم گيری، به ويژه در امور مربوط به توزيع کار، منابع، درآمد و هزينه، مشارکت بيشتری پيدا کنند. چنين مشارکتی را بايد هم از طريق سازمان هايي که خودِ زنان تشکيل می دهند و هم از راه عضويت آنها در سازمان های ديگر تشويق کرد.در تقسيم بندی مشاغل، به مشاغل بخش های سنتی و کمتر توسعه يافته و بخش های نوين، مشاهده می شود که هر گاه مشاغل مربوط به امور آموزشی و درمانی را از قلمرو مقايسه خارج کنيم، اکثريت قريب به اتفاق فرصت های شغلی زنان در مشاغل سنتی و غير متشکل است. آنچه در تحولات اخير اشتغال زنان، بيش از هر نکته ديگر چشمگير و قابل توجه می باشد، استقبال زنان از افزايش سطح تحصيلی و دسترسی به مشاغل جديد حرفه ای و فنی می باشد. گرايش زنان و دختران به تحصيلات و تخصص های فنی و حرفه ای، فرصتی است که می توان با استفاده صحيح از آن نه تنها مشکلات فعلی اشتغال را حل کرد، بلکه در جهت ايجاد تعادل بيشتر اجتماعی و فرهنگی از نظر تساوی حقوق زن و مرد و بهبود روابط خانوادگی، گام های بزرگی برداشت.اشتغال زنان در مشاغل فنی و حرفه ای و توليدات صنعتی جديد رو به افزايش است. اين امر نشان می دهد که زنان به تعدادی از مشاغل که تا زمان های گذشته در قلمرو مردان بوده، دسترسی پيدا کرده اند.


موضوعات مرتبط: پایان نامه
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استاد راهنما : آقای مهدی عامری

نگارنده : معصومه کریمی کلایه

 چکیده:

هدف از این تحقیق ، آسیب شناسی اشتغال زنان (آسیب شناسی اجتماعی) در شهر قزوین است . این پژوهش براساس مطالعات محققین پیشین و بررسی دیدگاه های موجود بوده که در آن علاوه بر دیدگاه های اجتماعی ، فیزیولوژیکی ، تئوری جنبیتی عمدتا از دیدگاه نابرابری شغلی استفاده گردیده است نظریه نقش ها که تعدد آن ها در این دیدگاه منجر به تضاد نقش و عدم ایفای آنها به طو ر کامل می گردد جهت تبیین موضوع مورد بررسی بکار گرفته شده است . این تحقیق بر روی کارگران زن ، که در شرکتی تولیدی کار می کنند انجام گرفته است نمونه ای مرکب از 50 نفر از زنان شاغل با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شد در تجزیه و تحلیل دو متغیره ، متغیرهای رضایت شغلی و کاهش روابط فرد با اعضای خانواده رابطه معنی دار با متغیر وابسته (اشتغال زنان) نشان داده اند . در ضمن ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و بازبینی آن دستی صورت گرفته است .اشتغال : مبین پایگاه اجتماعی انسان در ساختار اقتصادی – اجتماعی بوده که تعامل و مناسبات انسان را در جامعه نشان می دهد .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما: آقای مهدی عامری

  پژوهشگر: صغری آشوری

 چکیده :

دراین تحقیق که به بررسی اوقات فراغت جوانان می پردازد ازروش پیمایشی(پرسشنامه) استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان دانشگاه کار شهرصنعتی البرز وحجم نمونه آن ٦۰نفر(۳۰دخترو۳۰پسر) که به صورت تصادفی انتخاب شده اند می باشد. برای کسب وجمع آوری اطلاعات ازروش کتابخانه ای وپیمایشی وبرای استخراج وطبقه بندی اطلاعات ازروش ماشینی وبا استفاده ازنرم افزار SPSS صورت گرفته است.دراین تحقیق همه فرضیه ها تایید واثبات شده اند یعنی  خانواده،ساختارجنسی،طبقه اجتماعی،جامعه وعلایق جوانان درنحوه گذران اوقات فراغت جوانان نقش دارند. کلیدواژه  اصلی این تحقیق اوقات فراغت است. یعنی: ساعاتی که باید بدون اجبار صرف اموری شود که شخص به آن تمایل دارد.

 


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما  : مهدي عامري

پژوهشگر : زينب دانيالي

 چكيده :

با توجه به عصر حاضر كه عصر ارتباطات ناميده شده است وبه دليل گسترش ارتباطات و وسايل ارتباطي جديد و همچنين درگيري خانواده ها با اين وسايل ارتباطي جديد به نظر مي رسد كه همچنان تلوزيون گوي سبقت را مي ربايد و يكي از مشكلات امروز خانواده ها نيز همين موضوع مي باشد . با توجه به اين موضوع در  تحقيق حاضر به بررسي تاثير تلوزيون وتماشاي ان بر اخلاق اجتماعي نوجوانان پرداخته است .هدف از تحقيق حاضر بررسي ميزان تماشاي تلوزيون بر اخلاق اجتماعي نوجوانان است تا  مسوولان و خانواده ها با آگاهي بيشتر در اين زمينه توجه لازم به برنامه ريزيها را داشته باشند .بر اساس فرضيات ارايه شده پرسشنامه اي حاوي 18 سوال كه با توجه به شاخصهايي چون : برنامه هاي تلوزيوني و پرخاشگري نوجوانان و فردگرا شدن و همچنين الگوپذيري از تلوزيون تهيه و در اختيار 60 نفر از نو جوانان بين سنين 14-12 ساله قرار داده شد كه بدون ذكر نام ومشخصات تكميل شد . لازم به ذكر است كه جامعه آماري را دانش آموزان دوره راهنمايي در شهر تاكستان تشكيل مي دادند  كه به صورت نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شد .دراين تحقيق با استفاده از فرمول پيرسون و روش spss اطلاعات تجزيه و تحليل شد و نتايج حاصل از ان عبارت است از رد تمامي فرضيه هاي H0  و تاييد تمامي فرضيه هاي H1 كه نشان داد در جامعه آماري ما بين تلوزيون و الگو پذيري نوجوانان و سلامت رفتاري و همچنين شكاف ارزشها رابطه معنا دار آماري وجود دارد .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استادراهنما:جناب آقای عامری

پژوهشگر:مریم شقاقی

چکیده:

 دین به عنوان یک پدیده عام وجهانی که تأثیرات منفی برافراد،سازمانها ونهادهای اجتماعی می گذارد و گاهی نیز ازآنها تأثیر می پذیرد، ازدیرباز موردنظر بسیاری از اندیشمندان ومتفکران بوده است .امااکنون باید به این واقعیت اذعان داشت که برخی از جوانان وحتی بزرگسالان درعمل به آموزه های دینی دچارسردرگمی وتزلزل شده اند و جاذبه های کاذب فرهنگی توانسته است برآنان تأثیرگذارباشد .  این تحقیق باهدف بررسی علل دین گریزی جوانان منطقه 3 شهرقزوین صورت گرفته است که درآن از2 روش کتابخانه ای ومیدانی وازتکنیک پرسشنامه باسؤالات بسته استفاده شده است . همچنین دراین پروژه که نمونه انتخابی آن 50 نفر وبه صورت غیراحتمالی و سهمیه ای است ؛ازنرم افزار spss جهت بازسازی داده ها استفاده شده وازنتایج این تحقیق چنین برمی آید که بین تحصیلات و علم وتکنولوژی بادین گریزی رابطه معناداری وجود دارد یعنی هرچه تحصیلات بیشترشود گرایش به دین کمتر می گردد ؛همچنین نتایج حاکی ازآن است که بین آموزش دین درجوانان و عدم کارکردصحیح رسانه وخانواده ومسئولان باپدیده دین گریزی همبستگی چندانی موجودنمی باشد یعنی درگرایش یاعدم گرایش به دین گریزی نقش چندانی ندارند.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 موضوع: بررسی تأثیر میزان تحصیلات و درآمد مردان بر نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان

 نام استاد راهنما:جناب آقای مهدی عامری

 پژوهشگر:مجید قاسمی

چکیده:

خانواده کوچکترین واحد اجتماعی است که ثبات جامعه وابسته به ثبات آن است، روابط مناسب در جامعه براساس روابط مناسب در خانواده بوجود می آید. بنابراین هر اندازه روابط درون خانواده مناسب تر باشد، خانواده از ثبات و استحکام بیشتری برخوردار است. در تغییر نقش مرد و کودک در خانواده، دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی و دستاوردهای علمی و فنی مؤثر بودند. تغییرات قانونی نیز باعث دگرگونی اساسی در وضع زنان شد و زنان به تدریج در حیطه های گوناگون خانوادگی و شغلی دارای حقوق مشابه با مردان شدند. تحقیق حاضر تحت عنوان بررسی تأثیر سطح تحصیلات و درآمد مردان بر نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان صورت گرفت. روش تحقیق  به صورت پیمایش بوده و از ابزار پرسشنامه جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است روش استخراج اطلاعات ماشینی و روش نمونه گیری به صورت تصادفی می باشد. جامعه آماری ما شهر قزوین و نمونه آماری ما 75 نفر از مردانی بودند که دارای همسران شاغل در ادارات و مؤسسات دولتی و غیر دولتی می باشند و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده آزمون (خی 2) و آنو وای دو متغیره به کار گرفته شده است. این تحقیق شامل 4 فرضیه می باشد که به صورت مختصر به شرح زیر می باشد:

-به نظر می رسد که بین سطح تحصیلات و درآمد مردان و تحصیلات و درآمد زنان بر نگرش مردان نسبت به اشتغال همسرانشان رابطه وجود دارد.

نتایج بدست آمده از تحقیق شامل موارد زیر است:

1.  بین میزان تحصیلات مردان و نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان رابطه وجود دارد.

2.  بین میزان درآمد مردان و نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان رابطه وجود ندارد.

3.  بین میزان درآمد زنان و نگرش مردان نسبت به اشتغال همسرانشان رابطه وجود دارد.

4.  میزان درآمد و تحصیلات مردان تأثیر تعاملی و متقابل بر شکل گیری نگرش آنان نسبت به اشتغال همسرانشان دارد.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع :بررسی علل وعوامل آسیبهای بد حجابی

استاد راهنما :جناب آقای مهدی عامری

پژوهشگر :فاطمه رضایی

چکیده :

با مشاهده کنشهای افراد وگروههای اجتماعی برغم وجود رفتارهای مشابه ومشترک ، همیشه شاهد رفتارهای منحصر به فردی نیز هستیم. بشر با عمل تأثیر پذیری وتأثیر گذاری که انجام می دهد محیط پیرامون خود را تغییر می دهد وهمین طور محیط بر روی وی تأثی می گذارد. واین مسأله به دلایل چندی مورد پرسش قرار می گیرد. بر این اساس پژوهش انجام شده در مورد نوع نگرش دختران جوان نسبت به حجاب می باشد در این تحقیق سعی شده است که به چندین سوال پاسخ داده شود وجامعه آماری این تحقیق 200نفر دانش آموز اول،دوم،سوم دوره دبیرستان هستی منطقه 2قزوین می باشد .که در سال 89-88مشغول به تحصیل بودند.در این تحقیق از روش پیمایشی وتکنیک پرسش نامه استفاده شده است.افراد نمونه از روش نمونه گیری تصادفی به تعداد 50 نفر انتخاب شده اند.در تجزیه و تحلیل داده از روش آماری آزمون (کی دو)استفاده شده است.در بررسی به عمل آمده نتایج حاکی از این است که بین نگرش افراد نسبت به حجاب وتربیت آنها ویا محیطی که فرد در آن حضور پیدا می کند تحصیلات یک زن یا سلامت معنوی ان رابطه معنا داری وجود دارد یا نه ونیز بین رسانه های فرهنگی والگو پذیری وحجاب رابطه ی معنا دار وجود دارد یا نه.وآنچه که در آخر می توان ذکر کرد این است که بیشتر فرضیه های پژوهش دارای رابطه ی معنا داری بوده است.مجموعه این مطالعات به ما نشان میدهد که گرایش به بد حجابی به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل در آن نقش دارد وبا در نظر گرفتن وضعیت جسمانی وروانی فرد می تواند در گرایش یا عدم گرایش او به بد حجابی تاثیر دارد.

 


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع:بررسی عوامل موثربر خشونت زنان شهر قزوین

استاد راهنما:جناب آقاي مهدي عامري

 پژوهشگر:مریم اسماعیلی

  چکیده:

زنان همواره در طول تاریخ حیات بشر،مورد ظلم و ستم  توسط  مردان  قرار گرفته اند . در سالهای اخیر نیز پدیده همسر آزاری و خشم  مردان  علیه  زنان  به  معضلی   بزرگ تبدیل  شده است.در این پژوهش 50 نفر از زنان مورد خشونت واقع شده از سوی همسران در شهر قزوین که به مرکز بهزیستی یا به دادگاه خانواده این شهرستان مراجعه نموده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.این پژوهش به روش  توصیفی از نوع  پیمایشی  انجام  گرفته. روش نمونه گیری  از  نوع نمونه گیری  تصادفی  و ابزار جمع آوری اطلاعات ازنوع  پرسشنامه وشامل دو نوع سوال (سوالات شناسایی وسوالات اختصاصی) میباشدواز روش ماشینی برای طبقه بندی اطلاعات استفاده شده  ونتایج حاکی از آن بودکه مسئله همسر آزاری و خشونت علیه زنان پدیده ای شایع و غیر قابل انکار می باشد . بنابر این میتوان اینگونه تصور کرد که اکثر مردان این جامعه درخانواده ها ،زنان خود را مورد خشونت قرار میدهند .رابطه ای بین سن همسران پاسخگویان و تنبیه کودکی ، همچنین بین شیوه های  حل  اختلاف ومیزان تحصیلات پاسخگویان وجود نداشت. ضمنا"کتک کاری والدین  در زمان کودکی برتحصیلات فرزندان تأثیر دارد.بعلاوه هر چه سن همسران  پاسخگویان بالاتر میرود میزان مشاجره در زندگی کمتر میشود و هر چه درآمد بالاتر میرود، میزان پرخاشگری بالاتر می باشد .کما اینکه نبود ویا کمبود درآمد نیز در ایجاد  خشونت تاثیر دارد.در سنین بالاتر رضایت در ازدواج نیز بیشتر شده و با افزایش تحصیلات ، میزان مصرف موادمخدر یا الکل،کاهش یافته وهمچنین نوع خشونت و شدت آن نیز کمترشده است. با افزایش سن پاسخگویان ، واکنش در مقابل خشونت کمتر شده وبین دخالت خویشاوندان همسر و شغل زنان نیز رابطه وچودداشته است .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع:بررسي فرايند آموزش مديران ونقش آن در بهبود كيفيت مديريت

استاد راهنما:جناب آقاي مهدي عامري

 پژوهشگر:سميرا دلجويي بيگانه  

 چكيده:

مديريت و رهبري از اركان سازمان و جامعه است.اگر مديران آموزشي يك جامعه داراي دانش و مهارتهاي كافي باشند،بدون ترديد،نظام آموزشي نيز از اثر بخشي،كارايي و اعتبار بالايي برخوردار خواهد شد.بهبود فرايندهاي ياددهي و يادگيري و تحقق اهداف مؤسسه هاي آموزشي به بهبود كيفيت مديريت بستگي دارد در اين راستا هدف از انجام اين پژوهش بررسي راههاي بهبود كيفيت مديريت از ديدگاه مديران و كاركنان آموزش و پرورش مي باشد.روش تحقيق در پژوهش حاضر توصيفي-پيمايشي است و مراحل به كار گرفته شده براي كسب اطلاعات پيمايشي و كتابخانه اي است كه جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه استفاده گرديده است و در روش استخراج و طبقه بندي اطلاعات از نرم افزار spss استفاده شده است و همچنين جامعه آماري اين تحقيق همه مديران و كاركنان آموزش و پرورش شهرستان البرز است كه در انتخاب نمونه يك نمونه 50 نفري به  شيوه نمونه گيري تصادفي  انتخاب شده است واين تحقيق شامل چهار فرضيه ميباشد كه رابطه آموزش ضمن خدمت،تقويت رهبري مشاركتي،ترميم مزاياي شغلي و نظارت عملي و مستمر از عملكرد مدير با بهبود كيفيت كار آنها را مورد بررسي قرار داده كه در پايان تحقيق  هر چهار فرضيه اثبات گرديد و كليد واژه هاي تحقيق حاضر  راهبرد، انگيزه، رهبري، كارايي، اختيار و  بهره وري مي باشد.
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع : نقش مدیریت در ارتقاء سازمان

 استاد راهنما : جناب آقای مهدی عامری

پژوهشگر : لیلا  محمدعلیپور کلیشمی

چکیده :

هیچ فرمول واحدی برای مدیریت نمی توان یافت زیرا اگر چنین باشد ، همه به آن دست پیدا خواهند کرد و مزیت رقابتی مدیران از میان خواهد رفت و بلافاصله ، همه در پی یافتن فرمول دیگری خواهند رفت که مدیران شاخص را از بقیه جدا سازد . به علاوه که مدیریت همیشه یک هنر بوده ، هست و خواهد بود . و از آنجا که هنر مدیریت امری کاملاً فردی ، اما قابل یادگیری است تن به یک فرمول واحد و قوانین جهان شمول نداده ، نمی دهد و نخواهد داد . در این تحقیق ما به بررسی نقش انگیزش ، مدیریت زمان ، مدیریت مشارکتی ، تخصص و تحصیلات و سرمایۀ اجتماعی مدیران در ارتقاء سطح کیفی و کمی سازمان پرداخته ایم که از عوامل یادگیرنده در مدیریت سازمان می باشد روش به کار گرفته شده در این تحقیق پیمایشی است و برای جمع آوری اطلاعات از کتابخانه استفاده شده است . که به وسیله پرسشنامه از نمونه ها به عمل آمده است . جامعه نمونه سازمان آب و فاضلاب روستایی استان قزوین می باشد و حجم نمونه آن 30 نفر از مدیران که دارای حداقل یک زیر دست  است می باشد . نمونه گیری به صورت تصادفی ساده و بدون جایگزینی است به عمل آمده است . برای طبقه بندی اطلاعات از Spss استفاده شده است . در این تحقیق فرضیات در نظر گرفته شده تأیید شد و به عنوان عوامل مؤثر در ارتقاء سازمان به اثبات رسید . پنج فرضیۀ مطرح شده و تأثیر آن در ارتقاء سازمان بررسی و با حداکثر اطمینان مورد تأیید قرار گرفت . کلید واژه های تحقیق عبارتند از مدیریت ، سازمان ، انگیزش ، مدیریت زمان ، مدیریت مشارکتی ، تخص و تحصیلات و سرمایۀ اجتماعی است . 
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع :تعیین جامعه شناختی کاهش باروری زنان

استاد راهنما :آقای مهدی عامری

پژوهشگر:خانم لیلا درزی رامندی

چکیده:

باروری یکی از مهمترین مولفه های علم جمعیت واز جمله موضوعاتی است که در حوزه مسائل اجتماعی ،توجه زیادی را به خویش معطوف داشته است .بدلیل تاثیر پذیری باروری از عوامل اقتصادی ،اجتماعی،فرهنگی،سیاسی وجمعیتی،تاکنون در این عرصه تحقیقات متعددی صورت گرفته که هر کدام از منظر خاص خود به موضوع پرداخته اند.به دلیل اهمیت تحولات جمعیتی ایران در چهار دهه اخیر وتاثیر باروری ،بخصوص کاهش آن از نیمه دوم دهه 60 بر این تحولات ،بررسی علل وعوامل موثر بر این مولفه در کشور ،بیشتر مورد توجه قرار گرفته است .با این حال،علی رغم تحقیقات وپژوهش های صورت گرفته ،هنوز نمیتوان به سئوالات مربوط به تحولات باروری پاسخی قانع کننده ارائه نمود همچنین درک نسبی اهمیت هر یک از عوامل موثر بر تحول باروری به مطالعات بیشتری نیازدارد .پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی علل کاهش باروری  در شهر تهران که در سالهای اخیربا کاهش زیادی در زمینه باروری روبرو بوده است به تبینی جامعه شناختی در این زمینه دست یابد وتا حدودی خلا موجود در این زمینه را پر نماید.بررسی ادبیات تحقیق ومقایسه نتایج بدست آمده در ایران وسایر نقاط جهان مشخص کرد که شباهتهای  زیادی بین عوامل موثر بر باروری در سراسر جهان وبخصوص کشورهای در حال  توسعه وجوددارد وبه نظر می رسد که شاخصهای مزبور شمول جهانی دارند. 


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع :بررسی الگوی مشارکت شهرنشینان

استاد راهنما :آقای مهدی عامری

پژوهشگر:خانم سمیه غلامی

 چکیده:

   مشارکت نیازی است که ریشه در فطرت بشری دارد. افرادی که در امور و فعالیتهای اجتماعی شرکت نمایند و از اندیشه ئ پاک استفاده نمایند علاوه برپیشرفت جامعه در تعالی خویش نیز گام برداشته اند . مشارکت راهکاری است که به افراد اجازه می دهد به جای اینکه همیشه مدیریت و رهبری شوند از تواناییها ی خود بهره ببرند،فکر کنند و قوءخلاقیت خود را به کار اندازند و در تصمیم گیری ها مشارکت و دخالت داشته باشند. در این تحقیق که به بررسی میزان مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر می پردازد از روش پیمایشی استفاده شده است.  و برای کسب و جمع آوری اطلاعات در بخش نظری ازشیوهء کتابخانه ای و در بخش عملی از روش پیمایشی استفاده شده است برای گردآوری اطلاعات تکنیک پرسشنامه را بکار گرفته ایم، استخراج و دسته بندی اطلاعات به روش ماشینی می باشد . جامعه آماری در این طرح افراد بالای 15 سال و حجم نمونه 60 نفر در نظر گرفته شده است و برای نمونه گیری روش تصادفی به کار رفته است. کلید واژه های این بررسی مفاهیم مشارکت ،در گیری ذهنی و عاطفی،انگیزش برای یاری دادن و پذیرش مسئولیت می باشد.با توجهبه نتایج به دست آمده متغیرهای ذهنی (سود حاصل از مشارکت، تاثیر عینی مشارکت ، وتاثیر رشد فرهنگی و اقتصادی در مشارکت) هر سه در ارتباط با مشارکت تائید و تنها متغیر سن تاثیر چندانی در اقدام به مشارکت از سوی افراد نداشته است.
تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

  عنوان تحقیق :

"بررسی رابطه بین اشتغال ومشارکت اجتماعی باسلامت روانی درمعلولین جسمی شهر قزوین"

استادراهنما: جناب آقای مهدی عامری

پژوهشگر : کبری جانی

چکیده:

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اشتغال ومشارکت اجتماعی با سلامت روانی در معلولین جسمی بود. نمونه مورد پژوهش شامل 38 نفر از اعضای جامعه معلولین شهر قزوین بودند که به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه سلامت عمومی بود. نتایج حاصل از همبستگی پیرسون نشان داد که بین اشتغال (مشارکت اجتماعی) و سلامت روانی معلولین جسمی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد ( 031/0 P=  ). این نتایج همچنین حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین اشتغال (مشارکت اجتماعی) و  ناسازگاری اجتماعی   ( 047/0P=  )  و اشتغال (مشارکت اجتماعی) و افسردگی  ( 05/0 P= ) در معلولین جسمی بود. امّا رابطه اشتغال (مشارکت اجتماعی) و اضطراب آزمودنیها معنی دار نبود.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع تحقیق : نقش خانواده در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی ( روابط نا مشروع )

نام استاد : جناب آقای عامری

پژوهشگر : مهناز شیری روان شاد

 چکیده:

خانواده نخستین نهاد اجتماعی است که برای برطرف نمودن نیازهای ریشه ای حیاتی انسان و بقای جامعه ضروری است . انسانها پس از تولد تحت تأثیر افکار ، عقاید و رفتار اعضای خانواده خود قرار می گیرند . لذا خاننواده نخستین جایگاه و عاملی است که در زوند رفتار آدم تأثیر می گذارد . آنچه بیشتر مورد توجه ما می باشد تأثیر منفی نواقص و کمبودهای خانوادگی برخرد است که تحت شرایط خاصی ، وی را در معرض نا متعادل شدن قرار می دهد ، ناسازگاری و مشاجرات خانوادگی دوگانگی تربیتی و رفتار خشونت آمیز با فرزند ، تاثیرات ناگوار و گاه ضربه های عمیقی به آنها وارد می سازد که جبران آن اگر غیر ممکن نباشد بسیار مشکل خواهد بود . به طور کلی خانواده با چگونگی کارکرد خود تأثیر شگرفی برکردار فرزندان می گذارد . شخصیت نوجوان ابتداء در خانواده شکل می گیرد و بر والدین است که محیطی سرشار از آرامش و شادی را برای او فراهم کند تا مدتهای اولیه رشد و تربیت فرزندشان مستحکم ، سالم و وقی برداشته شود . برای این امر مهم والدین باید قبل از هر چیز یاد بگیرند  که چگونه فرزند خود را تربیت کند . اغلب والدین تربیت فرزند را کاری ساده تلقی می کنند یا اینکه در بعضی موارد به آن اهمیت لازم را نمی دهند و اعتقاد دارند که هر کسی می تواند از عهده تربیت فرزند خود برآید .اما به جرأت می توان گفت که هر کاری نیاز به آگاهی و آشنایی دارد و بر والدین است که به این مسئله توجه کنند و اطلاعات لازم را کسب نمایند .والدین باید با ظرافت و حساسیت آگاهانه ای با به کار بستن شیوه های تربیتی صحیح ، شکل قابل قبول و مناسبی به شخصیت رفتار و عادتهای کودک و نوجوان خود بدهند ،آنها باید از همان آغاز تولد به این مسئله بپردازند زیرا تغییر رفتار شکل یافته بسیار دشوار و گاه غیر ممکن است . نوجوان موجودی است که ابتداء باید قابلیت های او را شناخت و بر اساس آن با او رفتار کرد . والدین دوست دارند که به تربیت صحیح نوجوان خود بپردازند و ارتباط صمیمانه با او داشته باشند ، ولی در بسیاری از موارد به علت فقدان یا کمبود شناخت و آگاهی از مسائل تربیتی در رفتار با فرزند خود دچار مشکل و تردید می شوند .آسیبهای که در خانواده می تواند آثار سوئی بر شکل گیری شخصیت خود گذاشته و احتمال بروز ناهنجاری از طرف او را افزایش دهد عبارتند از :" فقدان والدین " که می توان آن را به دو دسته موقت و دائمی تفکیک کرد :هنگامی که هم پدر و مادر شاغل بوده و بر سر کار خود حاضر می شوند چه فرزند انشان را به فردی مثل مادر بزرگ یا همسایه و یا محلی مانند کودکستان سپرده ، چه او را در کنار خواهر و برادر کم سن و سالش در خانه رها نمایند فقدان موقتی را شاهد هستیم .در فقدان دائمی فوت یا طلاق باعث از دست دادن یکی از والدین می شود .در مورد طلاق با وجودی که فرزند می تواند عضو جدا شده را ملاقات کند و از محبت چند ساعته او در طول هفته بر خودار شود با این حال روندی که منجر به جدایی پدر و مادر از یکدیگر شده و خود موضوع " جدا زیستن والدین " آثار مخرب تری را به همراه دارد . بحران طلاق احتمال به ووجود آمدن التهاب ، نگرانی ، تشویش ، بی کفایتی شخصیتی در فرزند را افزایش می دهد . بزهکاری ، خلافکاری و یا اعتیاد یکی از والدین یا اعضای خانواده از دیگر عوامل خانوادگی مؤثر بر وقوع بزهکاری نوجوانان و جوانان است .معاشرت با دوستان ناباب نیز نقش مهمی در روی آوردن افراد به آسیبهای اجتماعی ایفا می کند وقتی نوجوان پایگاه عاطفی خود را از منزل به میان همسالان می برد برای پذیرش در گروه همسالان ناچار است که تن به خواسته های آنها بدهد . نوجوانان و جوانان در محیط همسالان دردل و مبادله اطلاعات کرده و بین آنها احساس امنیت می کند . چرا که در آن جا از نصیحت و سرزنش بزرگترها مصون هستند . این همسالان معمولاً از کسانی هستند که مثل خودشان مشکلات عاطفی زیادی دارند . یکی از آسیبهای دنیای ماشینی امروز این است که نهاد خانواده در گذشته کارکرد مؤثری تری داشت . ولی هم اکنون به دلیل ایجاد تفاوتهای جدی بین دو نسل قدیم و جدید تمام پل های موجود بین نوجوانان ووالدین از بین رفته و زبان گفتگو و تفاهم بین آنها تضعیف شده است . به دلیل محدویت در منابع ، ناتوانی در اجرای یک مدیریت فراگیر ، توزیع عادلانه و کار آمد و برخی دلایل دیگر ، فرصتهای تحصیلی ، اشتغال ، ازدواج ، امکانات رفاهی و به صورت مساوی در اختیار همه جوانان قرار نگرفته و نیازهای برخی از جوانان در جامعه بی پاسخ مانده است این مسئله باعث سرخوردگی و ناکامی در آنها شده و این ناکامی به خشم منجر می شود جوانان با این سرخوردگی های عدیده جایی برای تخلیه خشم و یا انرژی مخرب ناشی از شکست و ناکامی را ندارند . جوانی که نتواند خشم خود را تخلیه کند مجبور است آن را به درون بریزد . به استناد به نظریه رابرت موتون جامعه شناس آمریکایی می توان ریختن این خشم در درون را عاملی در کناره گیری از هنجارهای اجتماعی موجود و روی آوردن به اعتیاد و سایر آسیبهای اجتماعی و یا حتی خود کشی ذکر کرد . خانواده به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه اش در حیات انسانها از دیر باز مورد توجه اند اندیشمندان بوده و با رویکردهای دینی ، اخلاقی ، فلسفی ، حقوقی مورد مطالعه قرار گرفته است . جامعه شناسان کارکردهای گسترده ای را برای نهاد خانواده بر شمردند . تنظیم رفتار جنسی ، تولید مثل ، حمایت و مراقبت ، جامعه پذیری ، عاطفه و همراهی ، تأمین پایگاه اجتماعی برای افراد خانواده حافظ برای رسیدن به کارکردهایی که بر شمردیم مانند هر نهاد دیگری نیازمند ساختار است . در دیدگاه جامعه شناسان غربی ، ساختار خانواده مدل ثابت و مرجعی ندارد . به طور طبیعی به تبع تغییرات اجتماعی تغییر نکرده است .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع تحقیق : بررسی تاثیر مدگرایی بر پیشرفت تحصیلی

 نام استاد : جناب آقای عامری

پژوهشگر : جواد رستمی

 چکیده:

یکی از موضوعاتی که در زمان حاضر توجه بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده موضوع مدگرایی می باشد که در این تحقیق تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش به صورت خوشه ای – تصادفی بوده و از میان دانشجویان سال اول و چهارم دختر و پسر دانشگاه پیام نور واحد تاکستان در سال تحصیلی 90-89  به تعداد 60 نفر و به میزان مساوی یعنی تعداد 30 نفر دانشجو زن و تعداد 30 نفر نیز دانشجوی مرد انتخاب شده اند.برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق به تعداد مساوی و تعداد 26 سئوال برای خانم ها و 25  سئوال برای آقایان استفاده شده است. اين تحقيق شامل 6 فرضیه می باشد. برای آزمون فرضیه ها ، برای چهار فرضیه ازآزمون همبستگی اسپیرمن و برای دو فرضیه دیگر از همبستگی پیرسن استفاده شده است.با توجه به نتايج حاصل از آزمون فرضيه مبني بر ارتباط بين مدگرایی و پیشرفت تحصیلی هیچگونه ارتباط و تناسبی فی ما بین فرضیه های عنوان شده مشاهده نگردید و این نتیجه حاصل گردید :  که تأثیری بین تمایل دانشجویان ، چه دانشجویان دختر و پسر در سال های اول و سال چهارم دانشگاه پیام نور تاکستان  به مدگرایی و پیشرفت تحصیلی وجود ندارد. یعنی دانشجویان دختر یا پسر که به مدگرایی گرایش دارند نمرات و معدل درسی بالایی نسبت به دانشجویان دختر یا پسری که دارای تمایل کمتری به مدگرایی دارند مشاهده نگردید.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

عنوان تحقیق: نگرش جوانان نسبت به دین

استاد راهنما: مهدی عامری

 نگارنده تحقیق: فاطمه عالمی

 چکیده:

 موضوع تحقیق عبارت است از نگرش جوانان نسبت به دین می باشد. همان گونه که می دانیم دین از اهمیت بسیاری در زندگی ما برخوردار است. ما به دنبال این هستیم که چرا جوانان امروزه به دین کمتر اهمیت می دهند. این تحقیق دارای 4 فرضیه می باشد که عبارتند از:

  1. به نظر می رسد که بین فرهنگ خانواده و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد.
  2. به نظر می رسد بین اقتصاد خانواده و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد.
  3. به نظر می رسد بین تحصیلات و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد .
  4. به نظر می رسد بین اوقات فراغت و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد .

این تحقیق به صورت پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در بین جوانان استان قزوین می باشد .روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده و حجم نمونه 50 نفر می باشد که روش محاسبات از طریق کی دو می باشد. کلید واژه های به کار رفته در تحقیق عبارت است از :

نگرش: از مفاهیم اساسی در روان شناسی اجتماعی است. بین عقیده از یک طرف و عمل از طرف دیگر جای می گیرد. دارای دو بعد اساسی است . آمادگی درونی بالفعل جهت انجام عمل و گرایش و یا جهت گیری مثبت یا منفی در برابر یک امر اجتماعی

جوان: موجود زنده ای که پیر نباشد، حالت موجود زنده پس از نوجوانی

دین: مذهب ، کیش ، طریقه

در این تحقیق فرضیه اول رد می شود یعنی بین فرهنگ خانواده و نگرش جوانان به دین رابطه وجود ندارد.

فرضیه دوم تایید می شود یعنی بین اقتصاد خانواده و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد .

فرضیه سوم تایید می شود یعنی بین تحثیلات خانواده و نگرش جوانان به دین رابطه وجود دارد .

فرضیه چهارم تایید می شود یعنی بین اوقات فراغت جوانان و نگرش آنها به دین رابطه وجود دارد .


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

موضوع: بررسی میزان مشارکت زنان در فعالیتهای سیاسی

استاد راهنما: جناب آقای عامری

پژوهشگر: فاطمه خسروی

 چکیده:

طی دهه های اخیر زنان در توسعه اجتماعی و اقتصادی ملل ابعاد تازه ای یافته اند. در این سالها نیاز به حضور زنان در فرایند رشد و توسعه جامعه بیش از گذشته محسوس می باشد هدف از این پژوهش بررسی میزان مشارکت زنان شاغل و خانه دار شهر قزوین در فعالیت های سیاسی بوده. چهارچوب نظری این تحقیق برگرفته از دیدگاه فمینیستی و نابرابری جنسیتی است. ابتدا به تعریف مفاهیم مشارکت سیاسی پرداخته و همچنین انواع مشارکت سیاسی و پیشینه ی فعالیت های سیاسی زنان در ایران و . . . را بیان نموده. روش تحقیق پیمایشی و فرضیات آزمون با استفاده از ( 12x2'> ) فی دو مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و یافته های تحقیق حاکی از آن است که بین درآمد و شغل زنان و میزان مشارکت آنان در عرصه های سیاسی رابطه ای وجود ندارد و در عین وجود این عدم رابطه، می توان به وجود رابطه بین تحصیلات افراد و نقش مشاهده تلویزیون و عملکرد این رسانه جمعی در مشارکت زنان در عرصه های سیاسی اشاره کرد. و در پایان به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی در این زمینه از جمله تقویت بنیادی فرهنگ جامعه از طریق ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد آن به ویژه زنان می باشد تا از یک سو این قشر از جامعه در عرصه های سیاسی و به طور کلی همه عرصه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه حضور چشمگیر و فعال داشته باشند و از سوی دیگر زنان به عنوان محور خانواده، نسلی با آگاهی، اعتماد به نفس و مبتکر در خدمت اهداف جامعه، تربیت نماید.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استادراهنما: استاد مهدي عامري                   

  گرد آورنده:آزيتا پورتقي

  چکیده:

 به منظور توسعه جوامع و پيشبرد اهداف،انجام پژوهش و دستيابي به مطالب نوين ضرورت دارد. پژوهش ها در جوامع عامل ارزيابي موثري در روند و ميزان توسعه يافتگي و يا توسعه نيافتگي محسوب شده و نقش عمده و پراهميتي دارند. امروزه در بسياري از كشورهاي توسعه يافته توجه به پژوهش يكي از اصلي ترين و پراهميت ترين اقدامات جهت برنامه ريزي ، ارزيابي سازمانها و نهادها،يافتن راهكارهاي مورد قبول عامه مي باشد.شايد به همين دليل است كه در جوامع توسعه يافته بيشترين هزينه صرف پژوهش هاي راهبردي مي شود همين طور از دلايل ديگر آن سرعت نتيجه گيري و سهولت انجام  عمل تحقيق در اين جوامع است كه بدليل محيا بودن لوازم پژوهش و نظم و دسته بندي دقيق اطلاعات و يافته هاي پژوهشي در زمينه هاي مختلف بسيار دقيقتر و موفق تر انجام ميشود .  پژوهش ها به دليل ماهيت كاربردي كه دارند قادر در تعيين خط مش و سياست گذاري هاي دولتي ، بهينه سازي اجرايي نهادها و سازمانها و كاهش معضلات موثر مي باشند.كاربرد پژوهش در جوامع در حال توسعه بويژه جامعه ايران هنوز جايگاه خود را نيافته و اهميت به پژوهش و فعاليت هاي مطالعاتي و هزينه مصرفي براي انجام اين فعاليت ها بخش اندكي را به خود اختصاص داده است . فناوري اطلاعات و ارتباطات و پيشرفت جوامع به سرعت در حال تغيير و تحول است و همين امر ما را در تعريف طرح هاي نو ، برجسته و شوق انگيز به چالش فرا مي خواند تا در پرتو آن ، منابع انساني و زير ساخت هاي قابل اعتمادتري را در جامعه بنا كنيم.و در واقع ابزارهاي و وسايل نويني را براي برنامه ريزي ، مديريت و ارزيابي تغييرات توسعه و دستيابي به رشد پايدار قرار دهيم. بهره گيري از فعاليت هاي پژوهشي و مطالعات تحقيقي به مفهوم جديد آن بي شك يكي از راهكارهاي موثر در توسعه محسوب مي شود كه بهتر است اهميتي دو  چندان نسبت به قبل به آن داده شود.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما:آقای عامری

 پژوهشگر:عذری مددخانی

 چکیده:

پدیده مهاجرت یکی ازپیچیده ترین پدیده های جمعیتی است،پیچیده ترازاین مساله سازگاری مهاجران است که فقط مساله سکونت مهاجران نیست بلکه متضمن رعایت اصول وآدابی است که در مجموع زیر بنای اقتصادی و اجتماعی وفرهنگی قرار می گیرد بیگانه بودن مهاجران با این اصول و عدم برخورداری آنان از جایگاه اقتصادی و اجتماعی مشخص پیامدهای گوناگون جمعیتی رفتاری،اخلاقی و روانی دارد. مقوله مهاجرت در کلان شهرها به یکی از بحران های موجود و تاثیر گذار در امنیت اجتماعی و اقتصادی کشورها مبدل شده است. هر ساله میزان جمعیت و سهم آنان در بروز نا امنی هاکه بر گرفته از فاصله نامناسب و ناهمگون توسعه اقتصادی ، اجتماعی فرهنگی،علمی،آموزشی،رفاهی و ....... میان شهرها ی بزرگ با شهرهای کوچک ویادور ازمراکزقدرت وثروت می باشدرو به فزونی است.این جمعیتها عمدتا که به ناچاری و انواع محرومیت ها به سمت شهرهای بزرگ مهاجرت می نمایندبه زندگی در حاشیه و اکناف شهرهایی همچون تهران بزرگ روی می آورندو در این رهگذر با آثار مفرط خستگی ناشی از دوری زادگاه ،محرومیت سنگین،نظاره گروضعیت های سطوح زندگی با شهرنشینان شده وسهم خود را از تحقق انتظارات دست نیافتنی مییابند و این سبب می شود تا مکانیسم فکرشان مختلف و روانشان ناآرام و مستعد ورود و گرایش به بزهکاری گردد.در این تحقیق سعی شده تابا تیبیین علمی رابطه مهاجران و سرقت آنان به عنوان یک جرم و روحیه پرخاشگری مهاجران در ارتکاب سرقت های مسلحانه تاثیرگذار است نشان دهد.  گوشه های از عوامل و پیامد های مهاجرت ومهاجران انتخاب شده و در مقیاس ملی و بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به گستردگی موضوع و تنوع مکانی و گوناگونی منطقه ای مهاجرت و تفاوت های آشکار فرهنگی دربین گروهای مهاجر و جامعه مهاجر پذیر و برخورد های متفاوت مهاجران با مسائل اجتماعی است. این بررسی از نوع کلان بوده به نکات برجسته و عمومی موضوع مهاجران و نقش آنان در سرقت پرداخته است.و نظریه های دانشمندان درمورد مهاجرت در این تحقیق گنجانده شد.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما: استادمهدی عامری

 پژوهشگر: وجیهه طاهری

 چکيده:

نخستین ويژگی یک سیستم زنده تلاشی برای زنده ماندن است  تلاش برای بقا موجب میشود  تا این سیستم در کلیه سطوح (تولید ،توزیع ، مصرف) تکاپو کند تا زنده بماند . از آنجا که انسانها موجوداتی هستند  که زندگی را دوست دارند ، و از مرگ هراسانند . نابود شدن چنین مجودی به دست خود یعنی خودکشی مضوعی است که نظر بسیاری را به خود جلب کرده است .چه عاملی باعث می شود که چنین موجودی راه رهایی از مشکلات رانی یابد واقدام به خودکشی می کندئ تحقیق حاض درباره علل و عوامل موثر برخود کشی برای دستیابی به پاسخ علمی و روش شناختی به این سوال که چرا انسان خو را می کشد سپری می شود دراین تحقیق خلاصه ای از نظرات امیل دورکیم به عنوان نویسنده کتاب خودکشی و مارکس و ... و همچنین ارتباط خودکشی با عوامل روانی، اجتماعی و... آورده شده.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد : جناب آقای عامری

پژوهشگر: آزاده عبدی

چکیده:

از گذشته بسیار دور معمولا اختلاف نظر و تنازع بین دو نسل وجود داشته و این اختلاف

از قرن بیستم به بعد با توجه به تحولات سریع جوامع نسلی نمایان تر شده است. به طور

خلاصه می توان گفت: کودک پس از تولد از طرق مختلف (مانند نهاد خانواده , مدرسه,

نهادهای مذهبی, دوستان) اجتماعی می شود و در مرحله پیشرفته تر نهادهای سیاسی, عهده

دار اجتماعی جوانان هستند. در واقع این نهادها به مرور زمان به جوانان می آموزند که چگونه

رفتار , فکر و قضاوت کنند. چه چیزهایی را ارزشمند بیابند و... به عبارت دیگر فرهنگ جامعه

از طریق این نهادها به جوانان منتقل می شود و آنان نیز این فرهنگ را درونی می نمایند و

در مراحل دیگر عهده دار انتقال آن به نسل های بعدی می شوند . با وجود این مسئله  فوق

منجر به این  نمی شود که فرزندان و نسل جدید کامل مثل قبل شوند زیرا: اولا در میان یک

 نسل گرایش ها و سلایق و افکار مختلف وجود دارد , ثانیا نسل پیشین نیز خود در حال

تغییر و تحول است . به عبارت دیگر به تعبیر ((باتامور)) می توان گفت که جامعه پذیری

هرگز کامل نیست نسلهای جدید تمامی رفتارهای نسل پیشین را به طور کامل تکرار نمی

کنند. بلکه این تکرار همراه  با انتقاد یا رد برخی  از جنبه های سنتی و یا نو آوری همراه

است. چون نظام اجتماعی ایران یک جامعه در حال گذر می باشد این امر باعث تغییر نهاد های

اجتماعی , فرهنگی و موجب بروز رفتارهای متفاوت بین دو نسل می گردد که از این امر

تحت عنوان شکاف نسلی یاد می کند . در واقع نسل جوان امروز و کار آوران فردای جامعه ,

بیش از هر زمان دیگر مورد توجه  نهادها , دولت ها و آحاد جامعه قرار گرفته است در واقع

در جهان امروز با ظهور مدرنیته و توسط فن آوری و گسترش شهر نشینی

 و  صنعتی شدن , تحولاتی رخ داد که باعث شکل گیری دوره جوانی به گونه ای خاص و

متمایز از گذشته گردید.

نسل حاظر جوانان , سادگی و به روشنی قابل تعریف نیست و نیاز به پژوهشها  و برنامه ریزیهای دقیق

داردو در واقع هر گونه برنامه ریزی که در این زمینه صورت می گیرد باید به

تقویت ارتباط مناسب و مکمل بین نسل گذشته و نسل جوان بینجامد و شکاف و فاصله بین

آنان را کاهش دهد.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

  استاد راهنما: جناب آقای عامری

 پژوهشگر: رقیه قیداری

 چکیده:

در شرایط تحول سریع جامعه .ارزشهای حاکم بر آن نیز متحول می گردد که در اثر ارزش ها , اختلاف دیدی میان بزرگسالان و جوانان به چشم می خورد که آن را ((شکاف نسلی)) نام نهاده اند و پایان نامه حاظر چیزی نیست مگر بررسی عوامل موثر بر این پدیده.در این تحقیق از بین 1530 نفر دانشجوی مقطع کاردانی دانشگاه صدر المتالهین 1 شهر تهران تعداد(50) نفر, 25 نفر دانشجو که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل می باشند. و 25 نفر والدین آنها که به صورت کاملا تصادفی انتخاب شدند . عوامل موثر بر آن از طریق پرسشنامه که ابزار اصلی روش پیمایشی است مورد سنجش قرار گرفت.نتیجه حاصله از این تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای مستقل((سن, جنس, در آمد, تحصیلات, شغل, روابط خانوادگی, طبقه اجتماعی, ارتباطات و ارزشها)) و میزان شکاف و میزان شکاف نسلی رابطه معنا داری وجود دارد.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد راهنما : جناب آقای مهدی عامری

 پژوهشگر : مریم صادقی

چکیده:

عصر اطلاعات است و سرعت ، و بچه های ما فرزند همین زمانه اند. طوری که دیگر به این راحتی نمی توان سرنوشت آنها را از همان کودکی تا بزرگسالی و پیری خواند. دنیا پیچیده شده و آلوده. و از خیلی ها می شنویم که پیچیدگی و آلودگی دنیای مدرن را بهانه می کنند، برای توجیه ناآگاهی شان از چیزهایی که باید به فرزندان شان بیاموزند.انحراف جنسی یکی از بزرگترین معضلاتی است که یک جامعه را تهدید می کند .  امروزه پائین آمدن سن بلوغ و بالا رفتن سن ازدواج باعث پدید آمدن بسیاری از مشکلات روحی و جسمی در جوانان گردیده است .   بسیار ساده انگارانه است که تصور کنیم تربیت و بویژه تربیت جنسی از سنینی خاص شروع می شود ، بلکه قبل از دوران تکون نطفه باید به فکر باشیم . در این تحقیق سعی شده است بطور مختصر نکات مهم در رابطه با تربیت جنسی کودک در اختیار والدین قرار گیرد.این تحقیق یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که به منظور بررسی رابطه بین نگرش والدین به لزوم تربیت جنسی به کودکانشان با بروز رفتار پر خطر جنسی در آنان انجام شده است.جامعه آماری آن عبارت از کلیه والدین (راهنمایی و دبیرستان) شاغل  به تحصیل در شهرستان قزوین می باشد.تعداد یکصد و چهل نفر از این والدین به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در تحقیق شرکت نموده اند.ابزار گرد آوری داده ها در این بررسی پرسشنامه نگرش والدین نسبت به لزوم تربیت جنسی( پیرسون ) در کودکان بوده است.فرضیه ها در این تحقیق اینست که به نظر میرسد بین نگرش والدین نسبت به لزوم تربیت جنسی فرزندشان با سن وجنس و تحصیلات وتعداد فرزندان رابطه وجود دارد. جهت گردآوری اطلاعات راجع به این موضوع از روش پیمایشی و کتابخانه ای استفاده شده ومرحلۀ استخراج و طبقه بندی اطلاعات به روش ماشینی انجام شده است. .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی ( ترسیم جداول،نمودارها،میانگین،انحراف معیار و ... ) و از روش آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ) استفاده شده است.نتایج تحقیق نشان می دهد هر چه نگرش والدین به لزوم تریبت جنسی به کودکانشان کمتر باشد،میزان بروز رفتار پر خطر جنسی در کودکان بیشتر است.نتایج تحقیق نشان می دهد جنسیت والدین(زنان بیشتر از مردان) بر نگرش آن ها به لزوم تربیت جنسی به کودکانشان تاثیر گذار خواهد بود.همچنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سن والدین کمتر باشد،نگرش به لزوم تربیت جنسی به کودکانشان بیشتر خواهد بود و همچنین تحصیلات هر چه بیشتر باشد، نگرش والدین به لزوم تربیت جنسی کودکانشان بیشتر است. و در آخر هم تعداد فرزندان والدین در نگرش آن ها به لزوم تربیت جنسی کودکانشان بی تاثیر است.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

استاد :جناب آقای مهدی عامری

گردآورنده:سمیه خمسه

چکيده :

  ارائه تعريف جامع از فمينيسم مانند هر مفهوم اجتماعي ديگر ، کار دشوار و مشکل است و مخصوصا که فمينيسمها به شاخه ها و گرايشها ي مختلف فکري تقسيم شده  اند و هر دسته از مسائل و مشکلات زنان برداشت خود را دارند و مطابق با آن راهکارهاي ارائه شده نيز متفاوت ميشوند .

واژه فمينيسم ، يک وايه فرانسوي است که در فارسي معادلهاي زتگرايي ، زن وري و مونث گرايي در برابر آن قرار داده شده اند . از لحاظ اصطلاحي به تمام فعاليتهاي نظري که از قرن نوزدهم تاکنون در کشورهاي اروپايي و آمريکايي (و اين اواخر در جهان سوم )با نام دفاع از حقوق زنان انجام شده است ، اطلاق ميشود همچنين ، فمينيست براساس تعريف ((روز الينددهار )) به کسي اطلاق ميگردد که ((معتقد باشد زنان به دليل جنسيت گرفتار تبعيض هستند ،که نياز هاي مشخصي دارند که ناديده و ارضاء نشده ميماند و لازمه ي ارضاي اين نياز ها تعبير اساسي در نظام اجتماعي و اقتصادي است.


تاریخ : یکشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۰
نویسنده : مهدی عامری

 استاد : جناب آقای عامری

 پژوهشگر : خدیجه تیموری

 چکیده:

لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است . در خود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح شده است . علیهذا در اصل مطلب از جنبه اسلامی نمی توان تردید کرد پوشیدن زن خود را از مرد بیگانه یکی از مظاهر آن است . این بحث را در پنج بخش باید رسیدگی کرد.

۱- آیا پوشش از مختصات اسلام است و پس از ظهور اسلام از مسلمین به غیر مسلمین سرایت کرده است ؟ یا از مختصات اسلام و مسلمین نیست و در میان ملل دیگر قبل از اسلام نیز وجود داشته است ؟

2- علت پوشش چیست؟

چنانکه می دانیم در میان حیوانات هیچگونه حریمی میان جنس نر و جنس ماده وجود ندارد، آنها آزادانه با یکدیگر معاشرت می کنند . قاعده اول طبیعی این است که افراد انسان نیز چنین باشند . چه موجبی سبب شده که میان جنس زن و مرد حریم و حائلی به صورت پاشیدگی زن یا به صورت دیگر به وجود آید ؟

اختصاص به پوشش ندارد ، در مطلق اخلاق جنسی جای چنین سوالی هست درباره حیا و عفاف نیز همین پرسش هست . حیوانات در مسائل جنسی احساس شرم نمی کنند ولی در انسان بالاخص در جنس ماده حیا و شرم  وجود دارد.

3- فلسفه پوشش از نظر اسلام

4- ایراد ها و اشکالها

5- حدود پوشش اسلامی چیست؟

آیا اسلام طرفدار پرده نشینی زن است همچنانکه لغت "حجاب " بر این معنی دلالت می کند ، یا اسلام طرفدار این است که زن در حضور مرد بیگانه بدن خود را بپوشاند بدون آنکه مجبور باشد از اجتماع کناره گیری کند ؟ و در صورت دوم حد پوشش چقدر است ؟ آیا چهره و دو دست تا مچ نیز باید پوشیده شود یا ماورای چهره و دو دست باید پوشیده شود اما چهره و دو دست تا مچ پوشیدنش لازم نیست ؟ و در هر حال ، آیا در اسلام مسأله ای به نام " حریم عفاف " وجود دارد یا نه ؟ یعنی آیا در اسلام مسأله سومی که نه " پرده نشینی " و " محبوسیت " و نه " اختلاط " باشد وجود دارد یا خیر ؟ و به عبارت دیگر آیا اسلام طرفدار جدا بودن مجامع زنان و مردان است یا نه؟
آخرین مطالب